درخواست سلب امتیاز سیم‌کارت

فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه اپراتور تلفن همراه لغو و امتیاز سیم‌کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می‌گردد.

پیگیری / لغو درخواست

فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه اپراتور تلفن همراه لغو و امتیاز سیم‌کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می‌گردد.