درخواست سلب امتیاز سیم‌کارت

فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه اپراتور تلفن همراه لغو و امتیاز سیم‌کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می‌گردد. پس از انجام این فرآیند، اپراتور تلفن همراه امکان واگذاری شماره مذکور را به اشخاص دیگر خواهد داشت.

09
09