تعرفه هاى خدمات اصلى آپتل به شرح زیر میباشد

خدمات هزینه (ریال)
تماس درون شبکه 333 / دقیقه
تماس برون شبکه 555 / دقیقه
تماس با تلفن ثابت 333 / دقیقه
پیامک به خارج از کشور از اینجا مشاهده کنید.
پیامک درون شبکه (فارسی) 89 / هر صفحه پیام
پیامک برون شبکه( فارسی) 89 / هر صفحه پیام
پیامک درون شبکه (لاتین) 160 / هر صفحه پیام
پیامک برون شبکه (لاتین) 160 / هر صفحه پیام
پیامک به خطوط ثابت ۱۲۰ / هر صفحه پیام
پیام چند رسانه ای ۲۰۰ / هر صفحه پیام