کلیه امتیازاتى که دریافت می کنید، به کیف پولتان در اپلیکیشن آپ انتقال می یابد. مجموع امتیازات شما در کیف پولتان معادل پول نقدى است که شما میتوانید با استفاده از آن کلیه امور خود را در آپ انجام دهید.

اطلاعات بیشتر


مشاهده و پرداخت صورتحساب پایان دوره و میان دوره، مشاهده موجودى و خرید بسته، مدیریت تماس هاى ورودى و خروجى، مشاهده ریز مکالمات و کار.

اطلاعات بیشتر


کلیه امتیازاتى که دریافت میکنید، به کیف پولتان در اپلیکیشن آپ انتقال مییابد. مجموع امتیازات شما در کیف پولتان معادل پول نقدى است که شما میتوانید با استفاده از آن کلیه امور خود را در آپ انجام دهید.

اطلاعات بیشتر