مبالغ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد

0999
ریال
مبلغ ورودی: ضریبی از یک هزار تومان