پـس از اینکـه سـیم کارت خـود را توسـط پسـت و یـا نماینـده آپتـل دریافـت کردیـد، حداکثـر 72 سـاعت زمـان لازم اسـت تـا مـدارك شـما به دسـت کارشناسان ما رسیده و پس از احراز هویت مالک، سیم کارت شما با برقرارى اولین تماس موفق به صورت خودکار فعال میگردد.

به منظور فعالسازى اینترنت سیم کارت خود، مراحل زیر را انجام دهید:

 Setting > Cellular > Cellular Data options > Cellular Data Network > APN:Aptel

 Settings > Connections > Mobile Network > APN (Access Point Name) > Name: aptel, APN: aptel

 

بعد از اعمال تغییرات آن را ذخیره (save) کنید.